Ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu NÁBYTEK MIKULEC s.r.o., se sídlem a provozovnou Kolaříkova 1364, Valašské Meziříčí, 757 01, IČ 06869700, DIČ CZ06869700 provozující internetový obchod www.nabytekmikulec.cz věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu najdete informace o tom, jaké osobní údaje o našich zákaznících a uživatelích našeho e-shopu zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Provozovatel e-shopu www.nabytekmikulec.cz, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv zákazníka souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

Zákazník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od provozovatele zboží nebo případně služby.

Provozovatel e-shopu se řídí zejména těmito právními předpisy:

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme

Jméno a příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa,  e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, cookies a u firemních zákazníků také: název firmy, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

 

2. Účely a doby zpracování osobních údajů

2.1. Plnění smlouvy, provádíme zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

2.2. Splnění právní povinnosti, zejména účetní, daňové a archivační. Daňový doklad a v něm obsažené osobní údaje zákazníka bude uchován 10 let od konce příslušného zdaňovacího období, ve kterém byl vytvořen. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu je provozovatel oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

2.3. Oprávněné zájmy provozovatele, tj. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor.

2.4. Marketingové a obchodní nabídky provozovatele e-shopu, pokud se k nim zákazník sám přihlásí. Doba zpracování osobních údajů pro tyto účely je 2 roky. Pokud jste se k odběru přihlásili, je možné se z něj odhlásit buď přímo z webového rozhraní e-shopu nebo zasláním požadavku na náš e-mail: obchod@nabytekmikulec.cz, do požadavku uveďte vaši e-mailovou adresu a informaci, že žádáte o odhlášení ze zasílání obchodních a reklamních nabídek.

Dále prohlašujeme, že nepředáváme vaše osobní údaje žádné třetí straně pro účely zasílání reklamních a marketingových sdělení.

2.5. Zasílání dotazníků Heureka (ověřeno zákazníky) za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti zákazníků se službami e-shopu předává osobní údaje v rozsahu pouze e-mailové adresy třetí straně, tj. dalšímu správci osobních údajů: společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je 3 roky.  Je nutný výslovný souhlas zákazníka.

2.6. Soubory cookies jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Na našem e-shopu používáme pouze cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas. Nepoužíváme cookies a analýzy na základě, kterých bychom personifikovali konkrétní fyzickou osobu.

 

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

3.1. Vážíme si Vaší důvěry a chrání vaše data před jejich zneužitím.

3.2. Při zadávání vašich osobních údajů na našem e-shopu je použito zabezpečené stránky https://

3.3. Pokud zákazník neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít kupní smlouvu s provozovatelem e-shopu anebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu provozovatele.

3.4. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. provozovatel osobní údaje vymaže ze systému a doklady v tištěné podobě skartuje.

3.5. Zákazník je povinen provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný zákazník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

3.6. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

3.7. Osobní údaje zpracováváme automatizovaným i neautomatizovaným způsobem.

3.8. Osobní údaje zákazníků předáváme třetím stranám (osobám) výlučně jen z důvodu splnění kupní smlouvy, tzn. přepravcům pro doručení zboží a to společnostem DPD, Toptrans, FOFR a Autodopravě René Mizera. V souvislosti s poskytování spotřebitelského úvěru společnosti HomeCredit. V souvislosti s dotazníkem spokojenosti společnosti Heureka Shopping s.r.o. V souvislosti se zpracováním osobních údajů a správou a aktualizací e-shopu mají zabezpečený přístup k vašim osobním údajům společnost BSSHOP s.r.o. a BHIT CZ s.r.o., se kterými máme uzavřené zpracovatelské smlouvy o ochraně osobních údajů. V souvislosti s urychlením vyřízení reklamace můžeme předávat vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, dodací adresa a telefonní kontakt našim dodavatelům zboží, o čemž Vás informujeme včetně uvedení názvu dodavatele, který Vám zašle například chybějící součástky.

3.9. Detailní informace o ohraně osobních údajů v souvislosti se spotřebitelským úvěrem najdete na stránkách: HomeCredit

 

4. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje od Vás získáváme v rámci objednávání zboží nebo služeb na našem e-shopu www.nabytekmikulec.cz, při vytváření a používání uživatelského účtu, při telefonické objednávce nebo objednávce na naší prodejně.

 

5. Práva zákazníků v souvislosti se zpracováním osobních údajů

5.1. Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu Zásady ochrany osobních údajů zákazníků. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

5.2. Právo na opravu poskytnutých osobních údajů. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

5.3. Právo na výmaz poskytnutých osobních údajů. V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali.
 • Odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat.
 • Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování, viz. níže: právo vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly již nemáme.
 • Domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

5.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. V tomto případě však nikoliv navždy, jako v případě práva na výmaz, ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit pokud:

 • Popíráte přesnost osobních údajů, do doby dohody, jaké údaje jsou správné.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme, ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení, např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli.
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.
 • Vznesete-li námitku proti zpracování, viz. níže. Po dobu ověřování, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

5.5. Právo na přenos osobních údajů na jiného správce. Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

5.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jedná-li se o marketingové účely, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat ihned. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

5.7. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontakt je zde:

Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

6. Předávaní osobních údajů mimo EU

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo evropský hospodářský prostor.

 

7. Závěrečné ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou osobních údajů mezi zákazníkem a provozovatelem e-shopu jsou příslušné české soudy.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů zákazníků jsou platné od 17.07.2018